Wirtualny spacer po urzędzie

Zapraszamy na sesję

W piątek, 26 sierpnia 2016 r., o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie (ul. Kołłątaja 7), odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2016 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie za I półrocze 2016 roku.

8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku.

9.    Rozpatrzenie skargi pielęgniarek Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Urazów Narządu Ruchu i Ortopedii Szpitala Powiatowego w Krotoszynie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie – Krzysztofa Kurowskiego.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu,
c)    ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
d)   zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,
e)    zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku 2016 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
f)    zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Gminą Zduny w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zduny, przeprowadzających w roku 2016 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
g)   zmiany uchwały Nr XV/95/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli  Komisji Rewizyjnej na 2016 r.,
h)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,
i)     zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.