Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu i posiedzenia Komisji

X sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w czwartek 20 sierpnia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

Komisja Spraw Społecznych będzie obradować w środę, 12 sierpnia o godzinie 13.00, w Starostwie Powiatowym. Komisja Budżetowo-Gospodarcza  i Rolnictwa odbędzie posiedzenie w poniedziałek - 17 sierpnia, o godzinie 13.00 -także w siedzibie Starostwa.
Porządek obrad X Sesji:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Ustalenie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5.   Interpelacje radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia radnych.
7.   Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2015 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ w Krotoszynie za I półrocze 2015 r.
8.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018”,
b)   zmiany Uchwały Nr III/15/14 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu dyżurów pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku,
c)   zmiany uchwały nr VI/31/15 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 27 marca 2015 r.  w sprawie określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
d)   zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,
e)   zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku 2015 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
f)    emisji obligacji komunalnych,
g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,
h)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018.
9.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Zapytania i wolne głosy.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka