Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie na sesję

W piątek, 24 czerwca 2016 r., o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7, odbędzie się XXI Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego. 

 Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok  wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,
b)   udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego za 2015 rok.

8.    Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 roku.

9.    Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2015.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)   ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych,
c)    wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,
d)   wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,
e)    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krotoszynie w rejonie ulicy Okólnej,
f)    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn
g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,
h)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Kulka