Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę 15 czerwca 2016 r. o godz. 13.00  w sali Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krotoszynie (ul. Młyńska 2a) odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

4.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 roku.

5.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2015.

6.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)      ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych,
c)      wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,
d)     wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,
e)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krotoszynie w rejonie ulicy Okólnej,
f)       wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn
g)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,
h)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

7.      Sprawy organizacyjne.

8.      Wolne głosy i wnioski.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Renata Zych-Kordus