Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej

W piątek 17 czerwca 2016 r. o godz. 14.00 w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.      Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.

3.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

4.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2015 roku.

5.      Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za rok 2015.

6.      Rozwój zakładów rzemieślniczych skupionych w Cechu Rzemiosł Różnych oraz działalność Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 2015 roku.

7.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)      ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych,
c)      wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,
d)     wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,
e)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Krotoszynie w rejonie ulicy Okólnej,
f)       wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Miasta i Gminy Krotoszyn
g)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,
h)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

8. Sprawy organizacyjne.

9. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Piotr Osuch