Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie na sesję

W poniedziałek, 30 maja 2016 r., o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, przy ul. Kołłątaja 7, odbędzie się XX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Informacja o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie w 2015 r.

8.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2015 r. i ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  • umniejszenia funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
  • zmiany funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
  • zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

11. Zapytania i wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego
Leszek Kulka