Wirtualny spacer po urzędzie

Zmiany dla organizacji pozarządowych

Od wtorku, 10 maja 2016 r., obowiązuje nowy wzór uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego oraz nowy wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”. Zmian jest dość sporo.

Nowe wzory

We wtorek, 10 maja 2016 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016r., poz. 570) w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Nowy wzór ofert i sprawozdania dotyczy zadań zleconych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), czyli zadań zleconych z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. „małych grantów”.

Wzór oferty

Co się zmieniło? Nowy formularz został znacznie uproszczony, zniknęły z niego informacje, które wymagane były w poprzednim wzorze. Oferent musi m.in.: opisać zadanie publiczne, wskazać jego cel i miejsce realizacji, podać przewidywany wkład osobowy lub rzeczowy oraz dołączyć szacunkową kalkulację kosztów, w których teraz możemy uwzględnić wkład rzeczowy. Ponadto z kosztorysu zniknął podział na kategorie kosztów. Nie trzeba też już podawać pochodzenia wkładu własnego. 

Ograniczenia

Trzeba podkreślić, że dotacje udzielane przez JST na podstawie art. 19a uwarunkowane są następującymi ograniczeniami:

  • wysokość dotacji nie może przekroczyć 10 tys. zł,
  • danym roku kalendarzowym wysokość dotacji przyznanej jednej organizacji pozarządowej nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł,
  • zadanie publiczne powinno mieć lokalny lub regionalny charakter i musi być zrealizowane w ciągu 90 dni

Sprawozdanie 

Formularz sprawozdania z realizacji zadań zleconych z pominięciem otwartego konkursu ofert został znacznie uproszczony. W nowym wzorze: opisujemy wykonane zadanie  i osiągnięte rezultaty, a także podajemy tabelaryczne zestawienie wydatków, które nieco różni się od dotychczasowego.

Więcej informacji

Więcej szczegółów znajdziemy na Portalu Organizacji Pozarządowych: www.ngo.pl.

Dokumenty do pobrania