Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W środę, 27 kwietnia 2016 r. o godzinie 13.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 odbędzie się IX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Wnioski i oświadczenia radnych.

 7. Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020.

 8. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.

 9. Stan sanitarno-weterynaryjny w Powiecie Krotoszyńskim w 2015 roku.

 10. Rozpatrzenie petycji słuchaczy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koźminie Wlkp.

 11. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (II)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
 • udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
 • zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 2. Zapytania i wolne głosy.

 3. Zamknięcie obrad.

 Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Kulka