Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę , 20 kwietnia 2016 r. o godz. 13.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Realizacja Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020.

 4. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.

 5. Stan sanitarno-weterynaryjny w Powiecie Krotoszyńskim w 2015 roku.

 6. Rozpatrzenie petycji słuchaczy II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koźminie Wlkp.

 7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a) upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (II)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

  b) udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

  c) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego  Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok.

 8. Sprawy organizacyjne.

 9. Wolne głosy i wnioski.       

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Renata Zych-Kordus