Wirtualny spacer po urzędzie

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W środę, 30 marca 2016 r. o godzinie 13 00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Wnioski i oświadczenia radnych.

 7. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku.

 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2015 oraz Programu Pieczy Zastępczej w 2015 r.

 9. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2015 r.

 10.  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

       a) zmiany uchwały Nr XV/68/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krotoszyński”,

  b)      upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (II)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

  c)      upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (II)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

  d)     likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim,

  e)      wyłączenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

  f)       likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim,

  g)      zmiany uchwały Nr XXXIX/237/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wielkopolskim,

  h)      zmiany uchwały Nr XXXVI/169/09 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół podstawowych specjalnych, publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  specjalnych  na terenie  powiatu  krotoszyńskiego,

  i)        założenia liceum ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim,

  j)        włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

  k)      zmiany uchwały Nr XXXIX/237/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wielkopolskim,

  l)        założenia zasadniczej szkoły zawodowej w Krotoszynie,

  m)    włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Krotoszynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,

  n)      zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/230/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,

  o)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego  Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

  p)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

 12. Zapytania i wolne głosy.

 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Kulka