Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W środę, 23 marca 2016 r. o godz. 13.00, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar za rok 2015 oraz Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w 2015 roku.

 4. Informacja o zjawisku przemocy w rodzinie i związanej z tym procedury „Niebieskiej Karty”.

 5. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w 2015 roku.

 6.  Informacja na temat planowanych w roku szkolnym 2016/2017 profili i kierunków kształcenia.

 7. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a)      zmiany uchwały Nr XV/68/07 z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krotoszyński”,

  b)      upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ pt. „Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie krotoszyńskim (II)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

  c)      upoważnienia Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego do podejmowania działań związanych z przygotowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krotoszyńskim (II)”, który jest odpowiedzią na nabór wniosków o dofinansowanie ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,

  d)     likwidacji I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim,

  e)      wyłączenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

  f)       likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim,

  g)      zmiany uchwały Nr XXXIX/237/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wielkopolskim,

  h)      zmiany uchwały Nr XXXVI/169/09 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół podstawowych specjalnych, publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  specjalnych  na terenie  powiatu  krotoszyńskiego,

  i)        założenia liceum ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim,

  j)        włączenia Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

  k)      zmiany uchwały Nr XXXIX/237/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wielkopolskim,

  l)        założenia zasadniczej szkoły zawodowej w Krotoszynie,

  m)    włączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Krotoszynie do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,

  n)      zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/230/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Karola Fryderyka Libelta w Krotoszynie,

  o)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego  Nr XV/89/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu na 2016 rok,

  p)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2016-2019.

   

 8. Sprawy organizacyjne.

 9.  Wolne głosy i wnioski.

 Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Renata Zych-Kordus