Wirtualny spacer po urzędzie

Wiele potrafimy – chętnie pomożemy!

"Wiele potrafimy – chętnie pomożemy! Warsztaty aktywizacji społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”

W okresie od 1 marca 2010 r. do 1 marca 2012 r. młodzież (45 uczniów) SOSW w Konarzewie oraz młodzież i dorośli z Domu Pomocy Społecznej w Zdunach oraz z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Krotoszyna i Łagiewnik realizowali projekt unijny pt. „Wiele potrafimy – chętnie pomożemy! Warsztaty aktywizacji społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.

Celem projektu jest udostępnienie określonej grupie docelowej udziału w specjalistycznych warsztatach hipoterapii, arteterapii, teatralno-muzycznych, kulinarnych oraz turystyczno-krajoznawczych, które umożliwiają podniesienie oraz doskonalenie umiejętności, sprawności myślenia, spostrzegania, rozumienia, a także uświadomienie środowisku, a zwłaszcza rodzinom, jak zapobiec wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych, jak pomóc im w wypełnianiu ważnych społecznych ról poprzez zajęcia ze specjalistą oraz uczestnictwo w wielu wydarzeniach projektu. Ze środków projektu zakupiono także m.in. namiot do hipoterapii, dwa konie, materiały do realizacji zadań warsztatowych (np. artykuły plastyczne, spożywcze, sprzęt turystyczny, kostiumy teatralne, …).

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, przez SOSW w Konarzewie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość: 1 054 790,44 – 100% dof. EFS
Realizacja: marzec 2010-marzec 2012