Wirtualny spacer po urzędzie

Konsultuj z pomysłem

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu (lider) oraz Powiat Krotoszyński (partner) od 01.09.2013 do 31.03.2015 realizowały wspólnie projekt:

„Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim”.

W ramach projektu mieszkańcy powiatu - pracownicy instytucji powiatowych i gminnych oraz działacze organizacji pozarządowych (30 osób) uczestniczyli w wielu ciekawych inicjatywach np. w warsztatach pt. jak organizować konsultacje – techniki i narzędzia konsultacji społecznych, oraz w kilku spotkaniach edukacyjnych.

Celem głównym projektu było: Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną.

Podczas trwania projektu wdrożono nowoczesne narzędzia przeprowadzania procesu konsultacji. Powstał portal internetowy poświęcony konsultacjom społecznym w powiecie krotoszyńskim, a także zostały przeprowadzone konsultacje społeczne (2 procesy) dla strategicznych dokumentów powiatu. Są to: Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020 oraz Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami 2015 -2018.  

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach : Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V: Dobre rządzenie; Poddziałanie 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego.

Wartość projektu : 188 830,00 zł
Dofinansowanie EFS – 100%