Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

III sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się we wtorek 30 grudnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali narad Starostwa Powiatowego    w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Ślubowanie radnych.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

6.   Interpelacje radnych.

7.   Wnioski i oświadczenia radnych.

8.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

11. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   powierzenia zadania Miastu Kalisz,

b)   określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,

c)   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz rozkładu dyżurów pracy aptek w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Krotoszyńskiego w 2015 roku,

d)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/214/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok,

e)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/213/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2017.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.