Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

W środę 16 września 2015 r. o godz. 12.00  w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

 Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Powiatowy Zarząd Dróg – realizacja zadań bieżących oraz inwestycji w 2015 r.
4.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 r.
5.      Informacja o realizacji naboru do szkół prowadzonych przez Powiat Krotoszyński na rok szkolny 2014/2015.
6.      Rozpatrzenie skargi …* na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie – Jolanty Szóstak.
7.      Rozpatrzenie skargi nauczycieli na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie – Jolanty Szóstak.
8.      Zaopiniowanie projektów uchwał:
a)      przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
b)      ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,
c)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,
d)     zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018.
9.      Sprawy organizacyjne.
10.  Wolne głosy i wnioski.

 

  *[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198);]