Wirtualny spacer po urzędzie

Posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa

W piątek 18 września 2015 r. o godz. 12.00  w sali Starostwa Powiatowego w Krotoszynie odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Rolnictwa Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

Proponowany porządek obrad:
1.      Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.      Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2015 rok.
4.      Rozpatrzenie skargi …* na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie – Krzysztofa Jelinowskiego.
5.      Zapoznanie się z ustaleniami Komisji Spraw Społecznych dotyczącymi skargi …* na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie – Jolantę Szóstak.
6.      Zapoznanie się z ustaleniami Komisji Spraw Społecznych dotyczące skargi nauczycieli na działalność Dyrektor Szkół Specjalnych w Krotoszynie – Jolanty Szóstak.
7.      Zaopiniowanie projektu uchwał:
a)      przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
b)     ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,
c)      zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,
d)     zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018.
8.      Sprawy organizacyjne.
9.      Wolne głosy i wnioski. 

*[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz.1198);]