Wirtualny spacer po urzędzie

Strategia rozwoju powiatu przyjęta do realizacji

29 października 2014 r., na LI Sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego, Radni Rady Powiatu przyjęli Strategię Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020.

 

Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020 jest podstawowym dokumentem określającym cele i kierunki polityki rozwoju powiatu. Stanowi punkt wyjścia dla dokumentów rozwojowych opracowanych przez jednostki organizacyjne powiatu. Dokument jest spójny z koncepcją rozwoju nakreśloną w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego „Wielkopolska 2020”, która na poziomie regionalnym wypełnia założenia nowego modelu zarządzania rozwojem strategicznym w Polsce, określonym znowelizowaną ustawą z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Wizja powiatu w roku 2020, jaką nakreśla strategia to:

…konkurencyjny, bezpieczny i otwarty Powiat Krotoszyński miejscem, w którym wszyscy mieszkańcy znajdują dogodne warunki do rozwoju osobistego i zawodowego.

Projekt uchwały oraz proces tworzenia strategii przedstawił radnym przewodniczący zespołu redagującego dokument – wicestarosta Krzysztof Kaczmarek.

Potrzeba stworzenia nowej strategii wynikała przede wszystkim z dostosowania zapisów dokumentu do aktualnej polityki rozwojowej kraju, a także z uwarunkowań wynikających z  członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Jak podkreślił starosta Leszek Kulka – uchwalenie strategii to dopiero początek drogi. Należy jej zapisy monitorować i realizować konkretne programy i projekty, które będą wypełnieniem celów strategii.

Strategia budowana była w oparciu o zaangażowanie lokalnej społeczności - przedstawicieli samorządów i przedstawicieli organizacji pozarządowych reprezentujących różne grupy społeczne i zawodowe. Ważny elementem diagnozy strategii jest przedstawienie wyników badań ankietowych prowadzących wśród mieszkańców – także z użyciem formularza internetowego.  Po raz pierwszy bowiem w konsultacjach społecznych dotyczących działań powiatu wykorzystano nowe narzędzie jakim był portal internetowy www.konsultacje.powiat-krotoszyn.eu. Portal powstał w ramach Projektu pn. Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia do Konsultacji Społecznych w powiecie krotoszyńskim (dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki, priorytet V, działanie 5.4.2.).

Mieszkańcy powiatu, działacze organizacji a także samorządowcy zgłaszali uwagi za pomocą specjalnego formularza, który można było wypełnić on – line.

Strategia Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego jest dokumentem przygotowanym przez pracowników jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, przy aktywnym udziale radnych. Przy jej powstaniu nie zatrudniono podmiotów zewnętrznych. Proces konsultacji oraz redagowanie dokumentu wsparli uwagami eksperci: dr Marek Urbaniak oraz dr Roman Romanowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a recenzentem dokumentu był prof. Kazimierz Pająk z Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

załączniki (format PDF):

1. Uchwała Nr 269

2. Strategia