Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

LI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego  odbędzie się w środę  29 października 2014 r. o godzinie 13.00 w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza 29.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2014/2015.

8.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

b)   przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014-2020”,

c)   emisji obligacji komunalnych,

d)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/214/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok.

10. Analiza oświadczeń majątkowych.

11. Przyjęcie oświadczenia przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

Zamknięcie obrad