Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 25 września 2015 r. o godzinie 13.00 w sali Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7. Zobacz porządek obrad.

 

Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Ustalenie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
5.   Interpelacje radnych.
6.   Wnioski i oświadczenia radnych.
7.   Powiatowy Zarząd Dróg – realizacja zadań bieżących oraz inwestycji w 2015 r.
8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 r.
9.   Podjęcie uchwał w sprawie:
a)   przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
b)   ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,
c)   rozpatrzenia skargi …* na Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie – Jolanty Szóstak,
d)   rozpatrzenia skargi nauczycieli na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie – Jolanty Szóstak,
e)   rozpatrzenia skargi …* na Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie – Krzysztofa Jelinowskiego,
f)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr IV/19/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu na 2015 rok,
g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr IV/18/15 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2015-2018.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
11. Zapytania i wolne głosy.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu 
Leszek Kulka