Wirtualny spacer po urzędzie

L Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

W piątek 26 września o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie odbędzie się L sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

                                             Przewodniczący Rady Powiatu

                                                  Stanisław Szczotka

                                                  

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym.
5.    Interpelacje radnych.
6.    Wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Sprawozdanie z realizacji:
-    Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015 za rok 2013 i I półrocze 2014,
-    Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 za rok 2013 i I półrocze 2014,
-    Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Kroto-szyńskim na lata 2013-2015 za rok 2013 i I półrocze 2014.
8.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli                  w I półroczu 2014 roku.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Kroto-szyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmio-tami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2015,
b)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strze-żonym,
c)    dopuszczenia zapłaty należności niepodatkowych stano-wiących dochód budżetu Powiatu Krotoszyńskiego instru-mentem płatniczym,
d)    zmiany uchwały Nr XL/206/13 Rady Powiatu Krotoszyń-skiego z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie   Regulami-nu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Krotoszynie,
e)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/214/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budże-tu na 2014 rok,
f)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego                     Nr XLI/213/13  z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014 – 2017.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
11.    Zapytania i wolne głosy.
12.    Zamknięcie obrad.