Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

XLIX sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek  29 sierpnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego  w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Przewodniczący Rady Powiatu  
Stanisław Szczotka Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4.Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym
5.Interpelacje radnych.
6.Wnioski i oświadczenia radnych.
7.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2014 roku, informacja o kształtowaniu się Wielo-letniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014 – 2017 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2014  roku.
8.Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w 2013 roku z uwzględnieniem perspektyw rozwoju układów komunikacyjnych.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b)przyjęcia „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”,
c)szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów”, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach,
d)zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku 2014 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
e)zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,