Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XLVIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 27 czerwca 2014 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 

 

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok  wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok,

b)   udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego za 2013 rok.

8.   Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji oraz bieżącej sytuacji finansowej.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

b)   ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

c)   powierzenia zadania Miastu Kalisz,

d)   wyrażenia zgody na zbycie, w drodze sprzedaży prawa własności, nieruchomości lokalowej, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Jana Pawła II 35/4,

e)   wyrażenia zgody na zbycie, w drodze sprzedaży prawa własności, nieruchomości gruntowej, położonej w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Jana Pawła II,

f)    wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/214/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok,

h)   zmiany uchwały Nr XLI/213/13 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014 – 2017.

10. Przyjęcie oświadczenia Rady Powiatu Krotoszyńskiego.

11. Podjęcie apelu przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie obrad.