Wirtualny spacer po urzędzie

Stypendia Pomostowe

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje o możliwości ubiegania się o stypendium pomostowe w ramach XIII edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015”.

Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, szczególnie z terenów popegeerowskich, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy dostali się na I rok studiów. Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok, wspiera młodych ludzi podejmujących studia i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów, oferującego, poza stypendiami na dalsze lata nauki, także stypendia językowe oraz staże zagraniczne i stypendia na studia za granicą.

Wykaz odpowiednich dokumentów wraz z wnioskami stypendialnymi oraz „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015” dostępne są na stronie internetowej:

www.stypendia-pomostowe.pl

w zakładce Stypendia i staże krajowe / Stypendia na I rok / Ważne.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych;
2. Są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
3. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
4. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 176 zł lub 1 344 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2014 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Do dnia 18 sierpnia 2014 roku (do godziny 16:00) kandydat na stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014 roku do Oddziału Agencji w Poznaniu, na adres:


Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Poznaniu
ul. A. Fredry 12
61-701 Poznań

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat możliwości ubiegania się o stypendium można znaleźć w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/1015” (Segment IA) oraz w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu, tel. 61 856 06 10.