Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XLVI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się we wtorek 29 kwietnia 2014 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Przyjęcie sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

8.   Stan sanitarno-epidemiologiczny w Powiecie Krotoszyńskim w 2013 r.

9.   Stan sanitarno-weterynaryjny w Powiecie Krotoszyńskim w 2013 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   nadania Statutu Domowi Pomocy Społecznej w Baszkowie,

b)   zmniejszenia wysokości opłaty za wymianę dowodu rejestracyjnego dla osób mieszkających na terenie Konarzewa i Chachalni,

c)   poręczenia kredytu bankowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,

d)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XLI/214/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu na 2014 rok,

e)   zmiany uchwały Nr XLI/213/13 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2014 – 2017.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.