Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą złożenia oferty przy realizacji zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), dotyczącego udzielania bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Powiatu Krotoszyńskiego.  I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych w zakresie pomocy społecznej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla  mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego, w szczególności dla bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2.    Udzielanie osobom fizycznym porady prawnej lub informacji na temat obowiązującego stanu prawnego regulującego daną sprawę, wynikających prawach i obowiązkach, trybu i podmiotu właściwego do jej załatwienia, opracowywanie pism dotyczących danej kwestii prawnej, udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania.

3.    Dokumentowanie prowadzonego doradztwa poprzez prowadzenie rejestru porad.

4.    Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie jeden dzień w tygodniu,  w ilości 5 godzin zegarowych, w przedziale czasowym pomiędzy 07.00 – 15.00.

5.    Osoba wykonująca czynności, o których mowa powyżej  zatrudniona zostanie  na podstawie umowy cywilnoprawnej

6.    Zamawiający  udostępni nieodpłatnie pomieszczenie do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia.

7.    W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. koszty ewentualnych dojazdów, koszty materiałów, i inne.

8.    W formularzu ofertowym należy podać wartość miesięczną za wykonanie porad prawnych, o których mowa w  niniejszym punkcie.

9.    Kwota podana w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Kwota podana w formularzu ofertowym może ulec obniżeniu w przypadku wystąpienia przyczyn losowych (np. choroba) Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca „odpracuje” nieobecność w innym dniu, lub jego wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie obniżone.

10.    Wraz z fakturą/rachunkiem  Wykonawca każdorazowo dostarczy wykaz udzielonych porad prawnych (określenie rodzaju porady, ilość udzielonych porad).

11.    Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po zakończeniu każdego miesiąca, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku.


II. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY


1.    Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe prawnicze.

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego w niniejszym punkcie, Wykonawca złoży kserokopie dokumentów(potwierdzonych za zgodność z oryginałem), potwierdzających spełnianie wymagania.

2.    Wykonawca musi posiadać min. 2 lata doświadczenia w czynnym udzielaniu porad prawnych oraz potwierdzenie że usługi wykonywane były/są w sposób należyty.
 Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego w niniejszym  punkcie, Wykonawca złoży kserokopie dokumentów  (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie  wymagania(zaświadczenie, kopie umów, rekomendacje-referencje)


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.02.2014 do 31.12.2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.    Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2.    Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem
     Zamawiającego.

3.    Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne
poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę,
która jest jej Wykonawcą.

4.    Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, pok. 25, najpóźniej do dnia 17 stycznia 2014 r. godzina 12.00  z dopiskiem „OFERTA – PORADY PRAWNE”

2.    Oferty złożone po terminie,  niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą  rozpatrywane.

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących      treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 90 %
Doświadczenie zawodowe – 10 %

Kryterium podstawowe cena – maksymalnie 90 pkt. wyliczone będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie wzoru

Najniższa cena brutto   x 90 pkt   x  100 %
Badana cena brutto  

Kryterium doświadczenie zawodowe punktowane będzie w zależności od wykazanego doświadczenia – maksymalnie 10 pkt.
Doświadczenie 2 lata – 4 lat – 5 pkt.
Doświadczenie 5 lat i powyżej – 10 pkt.

Zamówienie  zostanie udzielone na realizację usług stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawcy, który  zdobył największa liczbę punktów.


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu, do wglądu, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w pkt. II niniejszego zapytania.

2.    Zamawiający zastrzega sobie  możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podawania przyczyn.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Hanna Liberska pod numerem telefonu 062 725-42-56 w. 355
adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. ZAŁĄCZNIKI
Treśc zapytania, wzór formularza ofertowego oraz wzór umowyCZŁONEK  ZARZADU
/-/ Krzysztof Kaczmarek