Wirtualny spacer po urzędzie

XLI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

XLI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 30 grudnia 2013 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie przy ul. Mickiewicza.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017.
8. Uchwalenie budżetu powiatu na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu i użyczenia przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
b) zmiany uchwały Nr XVI/76/11 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
c) zmiany uchwały Nr XXXI/156/13 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z  22 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
d) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok,
e) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/148/12 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013-2016,
f) przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Krotoszyńskiego na 2014 rok,
g) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Zapytania i wolne głosy.
12. Zamknięcie obrad.