Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Zwracam się z prośbą złożenia oferty przy realizacji zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), dotyczącego udzielania bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom Powiatu Krotoszyńskiego.

 

 I. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji radcy prawnego/adwokata i udzielanie bezpłatnych porad prawnych w zakresie pomocy społecznej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla  mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego, w szczególności dla bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

2.      Udzielanie osobom fizycznym porady prawnej lub informacji na temat obowiązującego stanu prawnego regulującego daną sprawę, wynikających prawach i obowiązkach, trybu i podmiotu właściwego do jej załatwienia, opracowywanie pism dotyczących danej kwestii prawnej, udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania.

3.      Dokumentowanie prowadzonego doradztwa poprzez prowadzenie rejestru porad.

4.      Świadczenie usług, o których mowa w ust. 1 odbywać się będzie jeden dzień w tygodniu,  w ilości 5 godzin zegarowych, w przedziale czasowym pomiędzy 07.00 – 15.00.

5.      Osoba pełniąca funkcję radcy prawnego/adwokata zostanie zatrudniony/a na podstawie umowy cywilnoprawnej.

6.      Zamawiający  udostępni nieodpłatnie pomieszczenie do wykonywania usług stanowiących przedmiot zamówienia.

7.      W cenę należy wliczyć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia tj. m.in. koszty ewentualnych dojazdów, koszty materiałów, i inne.

8.      W formularzu ofertowym należy podać wartość miesięczną za wykonanie porad prawnych, o których mowa w  niniejszym punkcie.

9.      Kwota podana w formularzu ofertowym nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania umowy. Kwota podana w formularzu ofertowym może ulec obniżeniu w przypadku wystąpienia przyczyn losowych (np. choroba) Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca „odpracuje” nieobecność w innym dniu, lub jego wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie obniżone.

10.  Wraz z fakturą/rachunkiem  Wykonawca każdorazowo dostarczy wykaz udzielonych porad prawnych (określenie rodzaju porady, ilość udzielonych porad).

11.  Płatności na rzecz Wykonawcy będą realizowane po zakończeniu każdego miesiąca, w ciągu 14 dni od dnia wystawienia faktury/rachunku.

II. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

1.      Wykonawca musi posiadać wykształcenie wyższe prawnicze.

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego w niniejszym punkcie, Wykonawca złoży kserokopie dokumentów(potwierdzonych za zgodność z oryginałem), potwierdzających spełnianie wymagania.

2.      Wykonawca musi posiadać min. 2 lata doświadczenia w czynnym zawodzie radcy prawnego/adwokata oraz potwierdzenie że usługi wykonywane były w sposób należyty.

 Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego w niniejszym  punkcie, Wykonawca złoży kserokopie dokumentów  (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie  wymagania(zaświadczenie, kopie umów, rekomendacje-referencje)

3.      Wykonawca musi posiadać kwalifikacje radcy prawnego  i aktualny wpis  na listę radców prawnych  lub kwalifikacje adwokata i aktualny  wpis na listę adwokatów.

Na etapie składania oferty dla potwierdzenia spełnienia wymagania wskazanego w niniejszym  punkcie, Wykonawca złoży kserokopie dokumentów  (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających spełnianie  wymagania.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

2.      Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

3.      Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub

inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę składającą ofertę. Ewentualne

poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę, która jest jej Wykonawcą.

4.      Wykonawca powinien przygotować ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, pok. 25, najpóźniej do dnia 30 grudnia 2013 r. godzina 12.00.

2.      Oferty złożone po terminie,  niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań nie będą  rozpatrywane.

3.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena – 90 %

Doświadczenie zawodowe – 10 %

Kryterium podstawowe cena – maksymalnie 90 pkt. wyliczone będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, na podstawie wzoru

Najniższa cena brutto   x 90 pkt   x  100 %

Badana cena brutto  

Kryterium doświadczenie zawodowe w czynnym zawodzie radcy prawnego/adwokata punktowane będzie w zależności od wykazanego doświadczenia – maksymalnie 10 pkt.

Doświadczenie 2 lata – 4 lat – 5 pkt

Doświadczenie 5 lat i powyżej – 10 pkt.

Zamówienie  zostanie udzielone na realizację usług stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawcy, który  zdobył największa liczbę punktów.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu, do wglądu, oryginałów dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań określonych w pkt. II niniejszego zapytania.

2.      Zamawiający zastrzega sobie  możliwość unieważnienia niniejszego zapytania bez podawania przyczyn.

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego

Leszek Kulka

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Dodatkowych informacji udziela Pani Hanna Liberska pod numerem telefonu 062 725-42-56 w. 355

adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI+

Wzór formularza ofertowego oraz umowy - plik PDF