Wirtualny spacer po urzędzie

Warsztaty dla instruktorów

Starosta Krotoszyński przypomina wszystkim osobom wpisanym do ewidencji instruktorów, że zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.), instruktor jest zobowiązany corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego oraz do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach.  Nieprzedłożenie zaświadczenia w wymaganym terminie skutkuje skreśleniem instruktora z ewidencji instruktorów w trybie art. 46 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy. Wobec powyższego prosi się wszystkich instruktorów, którzy odbyli warsztaty, o dostarczenie uzyskanego zaświadczenia najpóźniej do dnia 7 stycznia 2014 r. do Wydziału Komunikacji i Dróg (pokój nr 7) lub biura podawczego.