Wirtualny spacer po urzędzie

XL sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

29 listopada 2013 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7 odbędzie się XL sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego.
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie mię-dzysesyjnym
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdzia-łania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krotoszynie,
b) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-nych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony w trybie bezprze-targowym,
d) środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdro-wotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowot-nej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskie-mu,
f) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego                  Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok,
g) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego  Nr XXIX/148/12 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013-2016.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
11. Zapytania i wolne głosy.
12. Zamknięcie obrad.