Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXXVIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego, która odbędzie się w piątek 25 października 2013 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7

 

     Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2013/2014.

8.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Krotoszyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014,

b)   ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,

c)   założenia Spółdzielni Socjalnej,

d)   przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2013-2020”,

e)   zmiany uchwały Nr XXXII/162/13 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krotoszyńskiego,

f)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego                  Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok,

g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego                       Nr XXIX/148/12 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013-2016.

10. Analiza oświadczeń majątkowych.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.