Wirtualny spacer po urzędzie

Inauguracja projektu ? początkiem zmian we wsparciu dla placówek oświatowych

3 września o godz. 14.00 w sali multimedialnej I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie odbyło się spotkanie inaugurujące realizację projektu „Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego wsparcia rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie krotoszyńskim”. Projekt jest dofinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie: 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy placówek, które zadeklarowały swoje przystąpienie do projektu (8 przedszkoli, 19 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące, 2 technika, 1 zasadnicza szkoła zawodowa) oraz zaproszeni goście wśród których znaleźli się starosta krotoszyński pan Leszek Kulka oraz z-ca burmistrza Krotoszyna pan Ryszard Czuszke. Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił ogromną potrzebę i znaczenie współpracy pomiędzy dyrektorami wszystkich typów szkół włączając w to przedszkola, aby korzystając z bogatego doświadczenia każdego dyrektora podjąć próbę zbudowania spójnej polityki edukacyjnej na terenie całego powiatu i wspólnymi siłami móc rozwiązywać istotne problemy z obszaru edukacji. Wiceburmistrz z kolei podkreślił znaczenie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami powołanymi do wspomagania szkół i przedszkoli (poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznej), których współdziałanie zakłada projekt, co ma się z kolei przyczynić się do zoptymalizowania procesu wspomagania każdej pojedynczej placówki.

Pani Mariola Kaźmierczak – asystent d.s. sieci, jednocześnie dyrektor Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (partnera w projekcie) zapoznała uczestników z organizacją sieci współpracy i samokształcenia. Projekt zakłada bowiem funkcjonowanie dwóch sieci dyrektorskich i dwóch nauczycielskich. Poprosiła także dyrektorów o wstępną deklarację dotyczącą wyboru tematyki sieci.

Następnie pani Karina Bratborska  koordynator projektu omówiła realizację Rocznych Planów Wspomagania przy współpracy ze Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji akcentując znaczenie właściwej diagnozy potrzeb i rozpoznania oczekiwań nauczycieli w zakresie doskonalenia. Zaapelowała także o pomoc ze strony dyrektorów w budowaniu pozytywnej atmosfery wokół projektu, efektywną współpracę z SORE oraz motywowanie nauczycieli do aktywnego uczestniczenia we wsparciu oferowanym przez powiatowy projekt.

 

Tekst: Karina Bratborska

Fot.: Kornelia Czech-Kusicielek