Wirtualny spacer po urzędzie

XXXVI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

XXXVI  sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w środę 28 sierpnia 2013 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie mię-dzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyń-skiego za I półrocze 2013 roku, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na la-ta 2013-2016 oraz informacja o przebiegu wykonania planu fi-nansowego SPZOZ za I półrocze 2013 roku.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2013 roku.
9. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w 2012 roku ze szcze-gólnym uwzględnieniem obciążenia ruchem wybranych odcinków dróg powiatowych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyń-skim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinanso-wania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowa-dzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadza-jących w roku 2013 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu matural-nego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
b) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyń-skim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierze-nia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Kroto-szyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla na-uczycieli szkół i placówek, dla których organem prowa-dzącym jest Powiat Krotoszyński,
c) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla na-uczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,
d) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krotoszyńskiego,
e) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie bu-dżetu na 2013 rok,
f) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013-2016.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zapytania i wolne głosy.
13. Zamknięcie obrad.