Wirtualny spacer po urzędzie

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie informuje o możliwości ubiegania się na rok szkolny/akademicki 2013/2014 o stypendium  Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego stwarza możliwość uzyskania pomocy materialnej uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych, zameldowanym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i osiągającym dobre wyniki w nauce.
Szczegółowe informacje na temat przyznawania stypendiów można znaleźć w Regulaminie udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.


Wszelkie dokumenty, w tym Regulamin, wzory wniosków wraz z załącznikami są dostępne:
1)    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pod adresem: www.umww.pl w zakładce biuletyn informacji publicznej / Sejmik Województwa Wielkopolskiego / Uchwały / Uchwały Sejmiku - IV kadencja / Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Sejmiku w dniu 22 lipca 2013 r. / poz. 11. XXXVI/715/13,
2)    w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (pokój nr 14),
3)    w szkole, do której uczęszcza uczeń (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego).

Nabór wniosków stypendialnych:
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 14 – w terminie do 25 września 2013 roku.
 
-     słuchacze i studenci zameldowani na stałe na terenie powiatu krotoszyńskiego składają wnioski z pełną dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie, Wydział Edukacji, pok. nr 14 – w terminie do 20 października 2013 roku.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o programie stypendialnym można uzyskać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 725-42-56.

Jednocześnie informujemy, że złożenie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

 

 

Spis dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku.

Obok dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1 – 14 Regulaminu do wniosku o stypendium należy dołączyć również:

1.    oświadczenie (napisane własnoręcznie przez pełnoletniego wnioskodawcę lub rodzica/opiekuna, dotyczące całej rodziny) o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – w przypadku gdy dotyczy;

2.    zaświadczenia (w tym także rodzeństwa, ze szkół, uczelni, urzędu gminy itp.) o pobieranym w 2012 roku stypendium;

3.    w sytuacji gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko/dzieci do wniosku należy dołączyć kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka (oryginały do wglądu w Starostwie Powiatowym);

4.    zaświadczenie o statusie przedszkolaka/ucznia/studenta rodzeństwa (z przedszkola, ze szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczelni wyższej) + w przypadku małych dzieci, jeszcze nigdzie nie uczęszczających kopie aktu urodzenia (oryginał aktu urodzenia do wglądu w Starostwie Powiatowym);

5.    załączniki dotyczące indywidualnej sytuacji w danej rodzinie, np. oświadczenia o dochodach utraconych lub uzyskanych wraz z dokumentami na nie wskazującymi, zaświadczenia z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenia o wysokości otrzymywanych alimentów, umowy dzierżawy gruntów rolnych itp.

6. zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości w 2012 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne (nie dotyczy składek zdrowotnych wykazywanych w KRUS).