Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXXV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się  w środę 26 czerwca 2013 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz podjęcie uchwał w sprawie:

a)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krotoszyńskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok,

b)   udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego za 2012 rok.

8.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   pozbawienia drogi nr 5218P Al. Powstańców Wielkopolskich w Krotoszynie kategorii drogi powiatowej,

b)   w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,

c)   wyrażenia zgody na zbycie, w drodze sprzedaży prawa własności, nieruchomości gruntowej położonej w Koźminie Wielkopolskim,

d)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego                    Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok,

e)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego              Nr XXIX/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013-2016.

9.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10. Zapytania i wolne głosy.

11. Zamknięcie obrad.