Wirtualny spacer po urzędzie

Goście z Grecji w urzędzie pracy

W dniu 11.04.2013 roku odbyła się wizyta studyjna specjalistów greckich w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie. Podczas spotkania poruszano problematykę rynku pracy, metod aktywizacji zawodowej oraz programów walki z bezrobociem.

Ze strony gości sytuację w Grecji i metody aktywizacji wypracowane w tym kraju przedstawili:

- Dimitris Tsiamanis - pracownik urzędu pracy szczebla regionalnego,

- Charalambos Samantzis - pracownik Uniwersytetu w Thessaly

 w Grecji (University of Thessaly).

 

Ze strony gospodarzy sytuację w Polsce i metody aktywizacji wypracowane w naszym kraju przedstawili:

- Stefan Witczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krotoszynie ,

- Renata Wiatrak – Doradca zawodowy II stopnia

- Katarzyna Modrzyńska – Doradca zawodowy.

 

Omówione zostały uwarunkowania rynku pracy (głównie w aspekcie regionalnym), dane dotyczące sytuacji zatrudnienia oraz bezrobocia, jakie w chwili obecnej panują w Grecji oraz Polsce, w szczególności obejmujące sytuację w Wielkopolsce i w powiecie krotoszyńskim oraz w Grecji. Rynek pracy jest bowiem grą wielu aktorów. Poza pracodawcami i pracobiorcami na relacje panujące na rynku pracy wpływ mają również inne podmioty, które zmieniają warunki ich kształtowania. Taką rolę pełnią między innymi urzędy pracy. Mogą one przede wszystkim ułatwiać walkę z bezrobociem poprzez umożliwianie dostosowania podaży pracy do potrzeb pracodawców (szkolenia, staże), obsługę informacyjną bezrobotnych, poszukujących pracy
lub pracowników (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe) lub poprzez wpływanie na wielkość popytu na pracę (stymulowanie tworzenia miejsc pracy ogółem lub dla niektórych, np. niepełnosprawnych). Spotkanie stanowiło okazję do wymiany opinii na temat skutecznych form aktywizacji stosowanych w Grecji i w Polsce, a wszystko to w celu wypracowania nowych lub adaptowania już stosowanych skutecznych narzędzi, nie tylko walki z bezrobociem, ale przede wszystkim służących przeciwdziałaniu temu zjawisku. Wymiana informacji na temat dobrych praktyk ma przyczynić się do stworzenia skonsolidowanego raportu dotyczącego adaptacji tych rozwiązań w obydwu krajach. Raport ten będzie powstawał przy współpracy zarówno strony polskiej jak również greckiej.

Zagraniczni goście z zainteresowaniem zwiedzili budynek krotoszyńskiego urzędu pracy.

Wizyta studyjna odbyła się z inicjatywy Izby Przemysłowo–Handlowej Południowej Wielkopolski w Ostrowie Wielkopolskim i w ramach współpracy Powiatowego Urzędu Pracy
w Krotoszynie przy realizacji projektu "PWP Aktywizacja zawodowa mieszkańców Wielkopolski" z komponentem ponadnarodowym, realizowanego w ramach działania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tekst i fot. PUP Krotoszyn