Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXXII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 22  marca 2013 r. o godzinie 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Krotoszynie ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za 2012 r. oraz analiza zasobów i potrzeb.

8.    Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego w 2012 r.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,

b)   określenia zadań i ustalenia planu finansowego środków przekazanych przez PFRON,

c)   ustanowienia Statutu Powiatu Krotoszyńskiego,

d)   wyłączenia II Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wlkp. z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wlkp.,

e)   likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Koźminie Wlkp.,

f)    zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/237/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia  28 czerwca 2002r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wielkopolskim,

g)   zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/169/09 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół podstawowych specjalnych, publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  specjalnych  na terenie  Powiatu  Krotoszyńskiego,

h)   założenia liceum ogólnokształcącego w Koźminie Wielkopolskim,

i)    włączenia II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Koźminie Wielkopolskim do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim,

j)    zmiany uchwały Nr XXXIX/237/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia  28 czerwca 2002r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Rolniczych w Koźminie Wielkopolskim,

k)   nadania II Liceum Ogólnokształcącemu w Krotoszynie imienia Jana  i Jędrzeja Śniadeckich,

l)    nadania Technikum nr 1 w Krotoszynie imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

m)  zmiany uchwały Nr XXXIX/226/02 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia  28 czerwca 2002 r. w sprawie określenia nazwy oraz struktury organizacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krotoszynie,

 

n)   zmiany uchwały Nr XXXVI/169/09 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół podstawowych specjalnych, publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  specjalnych  na terenie  Powiatu  Krotoszyńskiego,

o)   tryby udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji,

p)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/149/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na 2013 rok,

q)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XXIX/148/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2013-2016.           

10.  Przyjęcie oświadczenia przez Radę Powiatu Krotoszyńskiego.

11.  Odpowiedzi na interpelacje.

12.  Zapytania i wolne głosy.

13.  Zamknięcie obrad.