Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na skład i wydruk wraz z projektem okładki Folderu pt.: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”.

Nr sprawy: E.054.1.1.2013

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dnia 17 grudnia 2007 „w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

1.    Zamawiający:

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

REGON 250854754

NIP 621-169-40-66

 

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy :

Skład i wydruk wraz z projektem okładki Folderu pt.: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014” wg dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów (zdjęcia i pliki tekstowe) spełniający łącznie następujące kryteria techniczne:

I

Format:              A 5
Papier:               okładka: kreda mat 300 g, środek: offset 80 g
Okładka:           folia mat 1/0 i lakier UV wybiórczy 1/0
Kolor:                4/4 dwustronnie (pełen kolor dotyczy zarówno okładki, jak i środka)
Szycie:               płaskie pionowe
Ilość stron:        4+44

Obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się na okładce to herb Powiatu i tytuł: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”
Nakład: 1 600 szt.

Należy przedłożyć projekt graficzny okładki Folderu.  

W ogólnej wycenie składu i wydruku Folderu należy wyszczególnić odrębnie koszt projektu graficznego okładki.

II

Format:              B 5
Papier:               okładka: kreda mat 300 g, środek: offset 80 g
Okładka:           folia mat 1/0 i lakier UV wybiórczy 1/0
Kolor:                4/4 dwustronnie (pełen kolor dotyczy zarówno okładki, jak i środka)
Szycie:               płaskie pionowe
Ilość stron:        4+44

Obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się na okładce to herb Powiatu i tytuł: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”
Nakład: 1 600 szt.

Należy przedłożyć projekt graficzny okładki Folderu.

W ogólnej wycenie składu i wydruku Folderu należy wyszczególnić odrębnie koszt projektu graficznego okładki.

3.   Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: 

cena  -  waga  70%

2 kryterium:

projekt graficzny okładki (akceptacja Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego) – waga 30%   

4.    Termin realizacji zamówienia i sposób płatności:

 

- Termin realizacji zamówienia:   do 12 kwietnia 2013 r.

- Sposób płatności: podstawą wystawienia faktury będzie stwierdzenie przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Należność, za wykonanie usługi zostanie zapłacona w terminie 14 dni, od dnia wystawienia faktury.

 

5.    Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:

Wykonanie projektu, składu i wydruku „Vademecum Edukacyjnego – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”.

Ofertę wg załączonego wzoru (wraz z projektem graficznym okładki Folderu) należy dostarczyć:

-    w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

-    w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany scan podpisu na ofercie).

 

do dnia 26 marca 2013 r. do godziny 14.15

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.

6.    Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Anna Gronowicz – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, Budynek nr 1, I piętro, pok. nr 14, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 344.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zlecania wykonania usługi żadnemu z oferentów bez podania przyczyny.

 

Formularz ofertowy - plik PDF