Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na skład i wydruk wraz z projektem okładki Folderu pt.: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”.

Nr sprawy: E.054.1.1.2013

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 Euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dnia 17 grudnia 2007 „w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”.  

1.    Zamawiający:

Powiat Krotoszyński
Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
REGON 250854754
NIP 621-169-40-66

 2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy :
Skład i wydruk wraz z projektem okładki Folderu pt.: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014” wg dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów (zdjęcia i pliki tekstowe) spełniający łącznie następujące kryteria techniczne:

I
Format:    A 5
Papier:    okładka: kreda mat 300 g, środek: offset 80 g
Okładka:    folia mat 1/0 i lakier UV wybiórczy 1/0
Kolor:    4/4 dwustronnie
Szycie:    płaskie pionowe
Ilość stron:    4+44
Obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się na okładce to herb Powiatu i tytuł: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”
Nakład:    1 600 szt.
Należy przedłożyć projekt graficzny okładki Folderu.  
W ogólnej wycenie składu i wydruku Folderu należy wyszczególnić odrębnie koszt projektu graficznego okładki.

II
Format:    B 5
Papier:    okładka: kreda mat 300 g, środek: offset 80 g
Okładka:    folia mat 1/0 i lakier UV wybiórczy 1/0
Kolor:    4/4 dwustronnie
Szycie:    płaskie pionowe
Ilość stron:    4+44
Obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się na okładce to herb Powiatu i tytuł: „Vademecum Edukacyjne – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”
Nakład:    1 600 szt.
Należy przedłożyć projekt graficzny okładki Folderu.
W ogólnej wycenie składu i wydruku Folderu należy wyszczególnić odrębnie koszt projektu graficznego okładki.

 3.     Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1 kryterium:  
cena  -  waga  70%
2 kryterium:
projekt graficzny okładki (akceptacja Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego) – waga 30%   

4.     Termin realizacji zamówienia i sposób płatności:
 
•    Termin realizacji zamówienia:   do 28 marca 2013 r.
•    Sposób płatności: podstawą wystawienia faktury będzie stwierdzenie przez Zamawiającego wykonanie przedmiotu zamówienia. Należność, za wykonanie usługi zostanie zapłacona w terminie 14 dni, od dnia wystawienia faktury.
 
5.     Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:
Wykonanie projektu, składu i wydruku „Vademecum Edukacyjnego – Powiat Krotoszyński – rok szkolny 2013/2014”.
 
Ofertę wg załączonego wzoru (wraz z projektem Vademecum) należy dostarczyć:
-     w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)
-    w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany scan podpisu na ofercie).

do dnia 6 marca 2013 r. do godziny 14.15
 
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.
 
6.     Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:
 
Anna Gronowicz – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, Budynek nr 1, I piętro, pok. nr 14, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 344.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zlecania wykonania usługi żadnemu z oferentów bez podania przyczyny.

 

Pobierz formularz (*.doc)