Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie dokumentacji :

Uproszczony plan urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta Sulmierzyce na okres obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.01.2023roku

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”.

1. Beneficjent (Zamawiający): 

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

REGON 250854754 ,    NIP 621-169-40-66

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania dokumentacji : Uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miasta Sulmierzyce na okres obowiązywania od 01.01.2014 roku do 31.01.2023 roku

Termin wykonania zadania: do 15 lipca 2013 roku

Oferent zobligowany jest do spełnienia następujących warunków:

- przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12, poz.59 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi i instrukcjami dotyczącymi przedmiotu oferty;

- przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);

- opracowania dokumentacji na podstawie pozyskanych danych z ewidencji gruntów;

- uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu powierzchni lasów wchodzących w obszar Natura 2000;

- wykonanie opracowania dokumentacji w wersji papierowej w ilości  3 szt. w twardej  okładce;

- wszystkie koszty wliczyć w cenę oferty.

 3. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej . Zamawiający przy dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie wyłącznie kryterium ceny – cena 100%.

 4. Sposób oceny ofert:

 C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert

                                  cenę oferty badanej  x  100 pkt. 

 

5. Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru  pełnej dokumentacji.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert: Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:

  Wykonanie dokumentacji : „Uproszczony plan urządzania lasu dla miasta Sulmierzyce”

 

Ofertę należy dostarczyć: 

w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15) do dnia 28 luty 2013 roku.

6. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

 Danuta Kułaga -Starostwo Powiatowe w Krotoszynie - ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.8, pok. nr 11, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 338.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.