Wirtualny spacer po urzędzie

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2013

Zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz.U. Poz.1358) ,  kwalifikacja wojskowa  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 04 lutego do dnia 30 kwietnia 2013r.

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu krotoszyńskiego odbędzie się od dnia 04 marca 2013 r. do dnia 28 marca 2013 r.
Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzony w pomieszczeniach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ,ul. Mickiewicza 11 w Krotoszynie.

Do stawienia się przed Powiatową Komisję Lekarską wzywa się:
1)    mężczyzn urodzonych w 1994r.,


2)    mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy  nie  posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,


3)    osoby urodzone w latach 1992 i 1993, które:

a)    zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

b)    zostały uznane przez powiatową komisję lekarską, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust.4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4)    kobiety urodzone w latach 1989-1994, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz.321),

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Każdy podlegający obowiązkowi stawienia się przed powiatową komisję lekarską otrzyma wezwanie imienne wystawione przez Burmistrza/Wójta wzywające do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej wraz z ankietą „Wykaz dodatkowych informacji pozyskiwanych dla potrzeb uzupełnienia danych ewidencyjnych w systemie informatycznym”, którą po wypełnieniu należy dostarczyć na powiatową komisję lekarską w dniu zgłoszenia się na kwalifikację wojskową.

Nie otrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby, podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.


W wyznaczonym dniu, osoba stając do kwalifikacji wojskowej winna przy sobie posiadać:

1.    dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości  np. paszport, legitymacja szkolna, legitymacja ubezpieczeniowa,

2.    dokumenty lekarskie dotyczącą stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

3.    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm. (bez nakrycia głowy),

4.    dokument stwierdzający wykształcenie lub pobieranie nauki (ostatnie świadectwo, zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki),

5.    prawo jazdy,

6.    wypełnioną ankietę „Wykaz dodatkowych informacji pozyskiwanych dla potrzeb uzupełnienia danych ewidencyjnych w systemie informatycznym”.


Osoba, która zgłasza się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny powinna posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od ostatniego badania przez powiatową komisję lekarską.


Osoby zobowiązane do stawienia się do kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gmin powiatu krotoszyńskiego zostaną wezwane przed powiatową komisję lekarską w następujących terminach:

1.    Miasto i Gmina Krotoszyn          - 04.03 ÷ 14.03.2013 r.
2.    Miasto i Gmina Koźmin Wlkp     - 15.03  ÷ 19.03.2013r.
3.    Gmina i Miasto Kobylin             - 20.03 ÷ 21.03.2013r.  
4.    Miasto i Gmina Zduny               - 21.03 ÷ 22.03.2013r.
5.    Miasto Sulmierzyce                   - 25.03.2013r.
6.    Gmina Rozdrażew                    - 25.03 ÷  26.03.2013r.  
7.    Kobiety                                  - 27.03.2013r.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej zmienili miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznacza miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, są obowiązani zawiadomić o tym wójta lub burmistrza, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej w dniu, w którym są obowiązani stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty potwierdzające przyczyny niestawiennictwa lub telefonicznie do Powiatowej Komisji Lekarskiej nr tel.  508049123.

Po ustaniu przyczyn niestawiennictwa osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej powinna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza, który wyznacza mu termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.


W razie nie stawienia się osoby podlegającej obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt, burmistrz na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie takiej osoby przez Policję do Powiatowej Komisji Lekarskiej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się bez uzasadnionej przyczyny przed powiatową komisję lekarską  w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności ( art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2004r. Nr 241, poz. 2416 ,z późn.zm.).  

 
Szczegółowe informacje  na temat kwalifikacji wojskowej można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego tel. 062  725 – 42 – 56 wew. 301, lub 725 – 42 – 56 wew. 347, 508049123 oraz właściwych urzędach gmin.  
Opracował: A.Wichłacz