Wirtualny spacer po urzędzie

Uwaga! Zmiana numerów kont bankowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Środowiska informuje, że od dnia 1 grudnia 2012 roku obsługę bankową w zakresie tzw. „opłat marszałkowskich” prowadzić będzie PKO Bank Polski S.A. Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu, 60 - 914 Poznań, Plac Wolności 3. W związku z powyższym, zmianie ulegają numery rachunków bankowych, na które należy przekazywać: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłatę produktową, opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach, kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach oraz opłaty za substancje kontrolowane.

Wykaz aktualnych rachunków bankowych:

1)   Opłaty za korzystanie ze środowiska (emisja, odpady, woda, ścieki)

Nr konta: 29 1020 4027 0000 1502 1080 9731

2) Opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa (ponoszone w przypadku nieosiągania wymaganego poziomu odzysku i recyklingu)

Nr konta: 71 1020 4027 0000 1902 1080 9749

3)  Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach (opłata produktowa, dodatkowa opłata produktowa, środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory oraz nieodebrana opłata depozytowa)

        Nr konta: 32 1020 4027 0000 1902 1080 9772

        4)   Kary pieniężne przewidziane w ustawie o odpadach

        Nr konta: 37 1020 4027 0000 1702 1080 9780

        5)  Opłaty za substancje kontrolowane (zubożające warstwę ozonową)

        Nr konta: 30 1020 4027 0000 1002 1080 9764

     WAŻNE!  W opisie każdego przelewu należy podać nazwę Podmiotu, REGON oraz oznaczyć opłatę i okres, którego dotyczy wpłata. Jeżeli regulowana jest wpłata po otrzymaniu upomnienia, należy wpisać jego numer oraz wskazać uregulowanie kosztów upomnienia (k. up.). Ze względu na ograniczoną ilość znaków w tytule przelewu, można posługiwać się skrótami pozwalającymi zidentyfikować rodzaj opłaty:

E        - opłata za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Ś        - opłata za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

W       - opłata za pobór wód

O       - opłata za składowanie odpadów

OP     - opłata produktowa

SK      - opłata za substancje kontrolowane

PKE    - opłata za publiczne kampanie edukacyjne

OD     - opłata depozytowa

DOP   - dodatkowa opłata produktowa

KO     - kara pieniężna

BiA     - opłata produktowa

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej pod adresem:

www.umww.pl  - (zakładka: Obowiązki Podmiotów w zakresie OPŁAT za KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA).

 Pod wskazanym adresem znajduje się również program EkoPłatnik, za pośrednictwem, którego podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystanie ze środowiska oraz o wysokości należytych opłat. Ww. wykaz należy przedstawić bez wezwania marszałkowi województwa w terminie wniesienia opłaty, a więc do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

G. Ziętkiewicz - WOŚRiL