Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXVIII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się w piątek 30 listopada  2012 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.    Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.    Interpelacje radnych.

6.    Wnioski i oświadczenia radnych.

7.    Funkcjonowanie pieczy zastępczej na terenie Powiatu Krotoszyńskiego.

8.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krotoszyńskiego,

b)   trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji,

c)   wyrażenia zgody na zawarcie z Barbarą Adamską (Agencja PZU) umowy najmu budynku położonego w Krotoszynie przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp., posadowionego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego,

d)   wyrażenia zgody na zawarcie z Ireną Właśniak umowy najmu pomieszczeń w budynku położonym w Krotoszynie  przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp., posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krotoszyńskiego,

e)   sprostowania błędu w uchwale nr XXVI/138/12 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XV/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 r.

f)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr  XVI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 r.

g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XVI/84/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2012 – 2015.

9.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10.  Zapytania i wolne głosy.

11. Zamknięcie obrad