Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi transportowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

 Nr sprawy: 09/pokl – 9-2/2012

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

Wyklucza się z udziału w niniejszym postepowaniu ofertowym podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Beneficjent).

Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)     Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)     Posiadaniu co najmniej 10%udziałów i akcji;

c)     Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)     Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

1.    Beneficjent (Zamawiający):

 

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

REGON 250854754

NIP 621-169-40-66

 

2.    Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

 

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

 

3.    Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zamówienie dotyczy wykonania następujących usługi transportowej na trasie Krotoszyn – Kraków – Krotoszyn w dniu 16 listopada 2012

Miejsce wyjazdu:  parking przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 3 w Krotoszynie,                       ul. Zdunowska 81, 63-700 Krotoszyn

 

Termin wykonania zadania:  16 listopada 2012 r.

Godzina podstawienia autobusu:  6:00

Godzina zakończenia : 23:00

Wymagania dotyczące wynajmu autobusu

  • Liczba miejsc: min. 48+1
  • Uchylne oparcia foteli

·         Nagłośnienie audio

 

Oferent zobligowany jest do spełnienia następujących warunków:

- podstawienie w pełni sprawnego, posiadającego wszelkie przeglądy i ubezpieczenie pojazdu zgodnego z przedstawionymi kryteriami.

- zapewnienie do każdego zadania wypoczętego i w pełni sprawnego kierowcy posiadającego niezbędne uprawnienia;

- w przypadku wystąpienia awarii pojazdu do dostarczenia na własny koszt pojazdu zastępczego spełniającego w/w kryteria.

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

 

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena za 1km brutto  -  waga  100%    

 

Proponowany przez oferentów koszt jednostkowy za 1 km musi uwzględniać koszt dojazdu do/z miejsca wyjazdu.

 

5. Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert :

cenę oferty badanej  x  100 pkt.

 

6. Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od dostarczenia rachunku

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:

Wykonanie usług transportowych

 

Ofertę wraz z załącznikiem należy dostarczyć:

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany skan podpisu na ofercie)

·         faxem – nr 627253423

do dnia 12 listopada 2012 do godziny 14:00

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.

 

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

 

Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.

 

Załącznik nr 1