Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego

 XXVII sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się  w piątek 26 pażdziernika 2012 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7. Porządek obrad w załączeniu.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie mię-dzysesyjnym
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Organizacja oświaty powiatowej w roku szkolnym 2012/2013.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kroto-szyńskiego za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach spraw-dzianu i egzaminów w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyń-skim, a Miastem   i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinan-sowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowa-dzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadza-jących w roku 2012 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu matural-nego „poprawkowego” w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński

b) zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr  XVI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 r.

10. Analiza oświadczeń majątkowych.
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zapytania i wolne głosy.
13. Zamknięcie obrad.