Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

 XXVI sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się  w piątek 28 września 2012 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

 

 Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Analiza wykorzystania unijnych środków pomocowych na realizację inwestycji drogowych z uwzględnieniem oczekiwanych produktów i rezultatów.

8.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Krotoszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013,

b)   ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym,

c)   szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

d)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego Nr XVI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 r.

9.   Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

10. Zapytania i wolne głosy.

Zamknięcie obrad.