Wirtualny spacer po urzędzie

Sesja Rady Powiatu

XXV sesja Rady Powiatu Krotoszyńskiego odbędzie się   w piątek 31 sierpnia 2012 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Krotoszynie przy ul. Kołłątaja 7.

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.   Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje radnych.

6.   Wnioski i oświadczenia radnych.

7.   Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krotoszyńskiego za I półrocze 2012 roku, informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2012 – 2015 oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2012 r.

8.   Działalność Powiatu Krotoszyńskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie ubiegania się o środki zewnętrzne w latach 2008-2012.

9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli         w I półroczu 2012 roku.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”,

b)   powierzenia Miastu i Gminie Koźmin Wlkp. zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

c)   zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie powierzenia przez Powiat Krotoszyński Miastu i Gminie Krotoszyn, prowadzenia doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krotoszyński,

d)   zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim, a Miastem i Gminą Krotoszyn w sprawie sfinansowania kosztów wynagrodzeń nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Krotoszyn, przeprowadzających w roku 2012 (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć) część ustną egzaminu maturalnego w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyński,

e)   zmiany uchwały Nr XXXVI/169/09 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół podstawowych specjalnych, publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół ponadgimnazjalnych  oraz  publicznych  szkół  ponadgimnazjalnych  specjalnych  na terenie  powiatu  krotoszyńskiego,

f)    zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego            Nr XVI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na 2012 rok,

g)   zmiany uchwały Rady Powiatu Krotoszyńskiego nr XVI/84/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krotoszyńskiego na lata 2012-2015.

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.

12. Zapytania i wolne głosy.

13. Zamknięcie obrad.