Wirtualny spacer po urzędzie

Ogłoszenie o naborze szkół/przedszkoli do udziału w projekcie

PILNE! Szanowni Państwo Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych!

Zapraszamy do udziału w projekcie pn.

Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego rozwoju szkół i przedszkoli
w powiecie krotoszyńskim

„Wdrożenie modelu doskonalenia nauczycieli i kompleksowego rozwoju szkół i przedszkoli
w powiecie krotoszyńskim”

 

W marcu 2012 r. odbyły się spotkania informacyjne dla Dyrektorów szkół i przedszkoli na temat projektu, który wówczas nosił nazwę „Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”. W dniu 5 lipca 2012 r. Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ogłosił konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, w ramach typu projektu: Programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom w/w podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia obejmujące:

-         pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych

-         prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli

-         powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

Wsparciem mogą być objęte następujące typy placówek:

-         przedszkola publiczne i niepubliczne, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne zatrudniające co najmniej pięciu nauczycieli,

-         szkoły dla dzieci i młodzieży publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej: podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące.

W związku z powyższym prosimy dyrektorów placówek zainteresowanych otrzymaniem wsparcia
o wypełnienie deklaracji będącej załącznikiem do niniejszego ogłoszenia (placówki, które deklarowały chęć przystąpienia do projektu w marcu/kwietniu 2012 r. proszone są o ponowne wypełnienie załączonych druków, by zawrzeć w nich aktualne informacje o szkole/przedszkolu na potrzeby projektu) do dnia 10 sierpnia 2012 r.

i przesłanie na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Langiewicza 2, 63-700 Krotoszyn.

            Uwaga Dyrektorzy zespołów szkół – jeżeli w zespole znajdują się różne typy szkół/placówek proszę złożyć odrębną deklarację dla każdego typu szkoły wchodzącego w skład zespołu.

            Informacje pod nr tel. 62 725 24 33.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie