Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi transportowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”. Nr sprawy: 04/pokl – 9-2/2012 
Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 
Wyklucza się z udziału w niniejszym postepowaniu ofertowym podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Beneficjent).Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:a)      Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;b)      Posiadaniu co najmniej 10%udziałów i akcji;c)      Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)      Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 

1.      Beneficjent (Zamawiający):

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10REGON 250854754NIP 621-169-40-66 

2.      Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

3.      Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy wykonania następujących usługi transportowej na trasie Krotoszyn – Poznań - Krotoszyn w dniu 14 czerwca 2012  (orientacyjna długość trasy 210 km)

Miejsce wyjazdu:  parking przy Supermarkecie LIDL, ul. Sienkiewicza 1b, 63-700 Krotoszyn

Termin wykonania zadania: 14 czerwca 2012 r.

Godzina podstawienia autobusu:  7:30

Godzina zakończenia : 18:00

Wymagania dotyczące wynajmu autobusu·        

Liczba miejsc: min. 48+1

·         Uchylne oparcia foteli

·         Nagłośnienie audio

Oferent zobligowany jest do spełnienia następujących warunków:- podstawienie w pełni sprawnego, posiadającego wszelkie przeglądy i ubezpieczenie pojazdu zgodnego z przedstawionymi kryteriami.- zapewnienie do każdego zadania wypoczętego i w pełni sprawnego kierowcy posiadającego niezbędne uprawnienia;- w przypadku wystąpienia awarii pojazdu do dostarczenia na własny koszt pojazdu zastępczego spełniającego w/w kryteria. 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

 Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami: 1 kryterium:  cena za 1km brutto  -  waga  100%      Proponowany przez oferentów koszt jednostkowy za 1 km musi uwzględniać koszt dojazdu do/z miejsca wyjazdu. 

5. Sposób oceny ofert:C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert : cenę oferty badanej  x  100 pkt. 

6. Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od dostarczenia rachunku

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:Wykonanie usług transportowych 

Ofertę wraz z załącznikiem nr 1 (treść na końcu zapytania) należy dostarczyć:

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany skan podpisu na ofercie)

·         faxem – nr 627253423do dnia 5 czerwca 2012 do godziny 14:00 Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.  

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.  

Załącznik nr 1