Wirtualny spacer po urzędzie

Nabór wniosków w LGD

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”  wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju tj. na:

1)    operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”
-    termin składania wniosków: 8 – 22 maja 2012 r.
-    limit dostępnych środków: 527 875,55 zł
-    minimalne wymagania: uzyskanie minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

2)    operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
-    termin składania wniosków: 8 – 22 maja 2012 r.
-    limit dostępnych środków: 1 526 447,00 zł
-    minimalne wymagania: uzyskanie minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru

Operacja jest wybrana do finansowania jeśli zostanie uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2009-2015 oraz spełni minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji, określone w kartach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru tj. uzyska minimum 20% maksymalnej liczby punktów, możliwej do otrzymania w danej karcie.
W przypadku gdy dwie lub więcej operacji otrzymają jednakową liczbę punktów, o ich kolejności na liście decyduje spełnianie większej liczby realizowanych celów szczegółowych wskazanych w Kartach oceny zgodności operacji z LSR. Jeśli to kryterium nie okaże się rozstrzygające, o kolejności na liście decyduje kolejność przyjęcia wniosków w Biurze LGD wg kolejności numeracji w oznaczeniu sprawy nadawanym przez pracownika Biura LGD (wniosek przyjęty z wcześniejszym numerem ma wyższą pozycję na liście).

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”, ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn,
w dniach od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-14:00.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” i na stronie internetowej www.slgdopw.pl oraz na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają: Pracownicy Biura LGD, tel. 62 725 06 23