Wirtualny spacer po urzędzie

Zapytanie ofertowe nr 03/pokl-9.2/2012

Na sprzedaż i dostawę roślin i artykułów ogrodniczych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”.

Nr sprawy 03/pokl– 9-2/2012

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.ooo euro (art.4 pkt 8 ustawy). Postępowanie zgodne jest z Zarządzeniem Starosty Krotoszyńskiego nr 38/07 z dn.17 grudnia 2007 „ w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych”. 

Wyklucza się z udziału w niniejszym postepowaniu ofertowym podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (Beneficjent).

Przez powiązanie kapitałowe i osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)       Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)       Posiadaniu co najmniej 10%udziałów i akcji;

c)       Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)     Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 1.    Beneficjent (Zamawiający):

Powiat Krotoszyński

Siedziba: 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

REGON 250854754

NIP 621-169-40-66

2.    Nazwa projektu realizowanego w ramach POKL:

„Wykwalifikowany absolwent w powiecie krotoszyńskim”

3.    Opis przedmiotu zamówienia:

a)      Zamówienie dotyczy sprzedaży i dostawy następujących roślin i artykułów ogrodniczych:

Lp

Opis

Ilość/sztuk

1

Jałowiec skalny ‘Blue Arrow` -  Juniperus scopulorum ‘Blue Arrow’ - wysokość około 1,5m.

4

2

Wierzba itegra ‘Hakuro-nishiki’- Salix integraf ‘Hakuro-nishiki’ - szczepiona na wysokości  120-150 cm.

1

3

Wiśnia piłkowana ‘Kiku-shidare’ – Wiśnia piłkowana ‘Kiku–shidare’ -  o wysokości  1,5 m.

2

4

Berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’ - Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana’  - o średnicy około 50 cm.

8

5

Berberys Thunberga ‘Maria’  - Berberis thunbergii ‘Maria’ –

o średnicy około 50 cm.

5

6

Żywotnik zachodni ‘Danica’- Thuja occidentalis ‘Danica’ – o średnicy około 50 cm.

8

7

Sosna górska ‘Mops’ – Pinus mucho ‘Mops’  - o średnicy około 50 cm.

4

8

Tawuła japońska ‘Grenpei’ synonim tawuła japońska ‘ Shirobana’ – Spirea japonica ‘Grenpei’ syn. Spirea japonica ‘ Shirobana’ – o średnicy około 50 cm.

2

9

Tawuła Douglasa var. Menziesa – Spirea douglasii var. Menziesii – o średnicy około 50 cm.

4

10

Świerk pospolity ‘Inversa’ – Picea bies ‘Inversa’ –  szczepione na pniu na wysokości minimum 2 m.

2

11

Jałowiec pospolity ‘Depressa Aurea’ – Juniperus communis ‘ Depressa Aurea’ - o średnicy około 30 cm.

16

12

Klon jawor ‘ Brilliantissimum’ Acer platanoides ‘ Brillantissimum’ - korona na wysokości co najmniej 2 m.

1

13

Krzewuszka cudowna ‘Bristol Ruby’ – Weigela Florida ‘Bristol Ruby’ – o średnicy 1 m.

2

14

Dereń biały ‘ Elegantissima’ – Cornus alba ‘Elegantissima’ – o średnicy 1 m.

1

15

Berberys Thunberga ‘ Atropurpurea’ – Berberis thunbergii owych ‘ Atropurpurea’ – na żywopłot.

98

16

Kora sosnowa  średnio gruba – worki 80 litrowe.

80

17

Torf kwaśny -  worki  50 litrowe

15

18

Ziemia ogrodowa uniwersalna – worki 50 litrowe

50

19

Agrowłóknina  - szerokość 3,2 m długość  25 m

 

20

Agrowłóknina – szerokość 1,6 długość  25m

 

21

Kołki do mocowania agrowłókniny

200

 b)      Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia:  14 maja 2012 r.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium:  cena brutto za całość zamówienia*  -  waga  100%

*Za ważne zostaną uznane wyłącznie oferty całościowe.

Proponowany przez oferentów koszt realizacji zamówienia musi zawierać koszt dostawy oraz rozładunku zamówienia pod wskazanym przez Beneficjenta adresem.

5. Sposób oceny ofert:

C (cena oferty) =  najniższa cena spośród złożonych ofert :

cenę oferty badanej  x  100 pkt.

6. Sposób płatności: przelew w terminie do 14 dni od dostarczenia rachunku

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy dostarczyć z dopiskiem:

Sprzedaż i dostawa roślin

Ofertę należy dostarczyć:

·         w zamkniętej kopercie – na adres Starostwa Powiatowego w Krotoszynie (63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp.10) w Punkcie Informacyjnym Starostwa (parter, pok. nr 12, w godz. 7.15 – 15.15)

·         w formie email – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (wymagany skan podpisu na ofercie)

·         faxem – nr 627253423

do dnia 8 maja 2012 r. (wtorek) do godziny 14.00

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez rozpatrywania.

O wynikach wyboru Oferenci zostaną poinformowani w trakcie dwóch dni od rozstrzygnięcia tj do dnia 10 maja 2012 r. do godziny 14:00.

8. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami i udzielania wszelkich wyjaśnień:

Marzena Wiśniewska – Starostwo Powiatowe w Krotoszynie – ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, pok. nr 2, w godz. 7.15 – 15.15. Tel. 62 725 42 56 w. 342.

 

 

Załącznik Nr 1

do oferty 03/pokl-9.2/2012

Oświadczenie:

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu  Operacyjnego Kapitał Ludzki

Z dn.12.12.2011r.Rozdział 3, 3.1.3.1 Podsekcja 1 – zasada konkurencyjności, pkt.8,

 

Oświadczam:

Iż nie  jestem powiązana/y osobowo lub  kapitałowo z Beneficjentem – tj. osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta oraz  osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z wyborem wykonawcy w niniejszym postępowaniu ofertowym.   

 

 

………………………………………..

Data i podpis